Tereny zieleni

Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) przy ul. Grenady 12

W ramach realizacji bieżących zadań dotyczących eksploatacji oraz poprawy stanu terenów zewnętrznych, ZGN Wola prowadzi na szeroką skalę działania służące zwiększeniu obecności roślinności w przestrzeni publicznej. Są to głównie prace polegające na zakładaniu i pielęgnacji drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym także terenów wpisanych do rejestru zabytków. Bieżąca konserwacja polega na koszeniu trawy, rekultywacji terenów, pielęgnacji drzew, niezbędnych wycinkach oraz nasadzeniach.

Zazielenianie terenów opiera się na założeniu wzbogacania miejskiego krajobrazu o takie gatunki drzew i krzewów, które na co dzień nie występują w Warszawie. Do krajobrazu dzielnicy wprowadza się gatunki o dużych walorach ozdobnych i unikatowości botanicznej, pochodzące z Ameryki Północnej i Środkowej, m.in. tulipanowce amerykańskie czy ambrowce amerykańskie. Zapoczątkowano także sadzenie drzew iglastych, których tak bardzo brakuje w panoramie miejskiej. Dzięki takim działaniom zwiększa się udział w mikroklimacie miasta drzew, które łagodzą działania wysokiej temperatury i wiatru oraz nawilżają powietrze.

Tereny administrowane przez ZGN Wola wzbogacane są także o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i inne elementy wyposażenia terenów zewnętrznych.

Wymiana starych drzew drzew

Usuwanie drzew zawsze budzi kontrowersje, dlatego ZGN Wola na bieżąco informuje o drzewach, które zostały - na terenach administrowanych przez Zakład, wytypowane do wycinki.

Serwis “Wiem o wycince” zawiera informacje o lokalizacjach drzew wskazanych we wnioskach (zaczynając od tych złożonych od 1 stycznia 2019 r.), powody wniosku, a także decyzje Urzędu Marszałkowskiego lub Konserwatora Zabytków.

Adresy drzew oznaczane są kilkoma kolorami: żółtym - oznaczającym złożenie wniosku, pomarańczowym - oznaczającym wnioskek o odstępstwo do RDOŚ, szarym - w wypadku zawieszenia postępowania, ⬤ czarym - w wypadku braku zgody na wycinkę, czerwonym – w wypadku otrzymania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.

Sprawdź drzewo wytypowane do wycinki

Ochrona i pielęgnacja drzew

ZGN Wola zleca wykonywanie bieżących cięć przyrodniczo-pielęgnacyjnych (sanitarnych i korygujących). Polegają one na usuwaniu chorych, martwych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów.
Celem cięć przyrodniczych jest utrzymanie drzew zdrowych, bezpiecznych, o prawidłowym pokroju i budowie korony.

Rodzaje cięć przyrodniczych:

 • sanitarne – cel: poprawa stanu fitosanitarnego drzewa, zapobieganie samoistnemu odpadaniu suchych pędów, konarów i gałęzi,
 • prześwietlające – cel: dopuszczenie światła do wnętrza korony, zmniejszenie wilgotności wewnątrz korony, zmniejszenie naporu oddziaływania wiatru,
 • korygujące – cel: dokonanie zmian w ukształtowanej koronie, która posiada wady budowy
 • odtwarzające koronę – cel: odbudowa korony drzewa, które uległo znaczącemu uszkodzeniu poprzez nadmierną redukcję – ogłowienie lub samoczynnie (przypadek losowy),
 • po przesadzeniu i posadzeniu – cel: zrównoważenie zmniejszenia i uszkodzenia systemu korzeniowego, zachowanie bilansu energetycznego drzewa,
 • formujące – cel: np. uzyskanie wysokiego pnia (dla drzew alejowych ok. 2m) i korony o prawidłowej budowie.

Stosowane są także cięcia nieprzyrodnicze – techniczne, ich celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie zagrożenia stwarzanego przez drzewo dla elementów architektury i infrastruktury technicznej, komunikacji drogowej i pieszej. Do cięć technicznych należą także różnego rodzaje redukcje korony.
Cięcia te polegają na skróceniu w pierwszej kolejności gałęzi, czasem nawet konarów bezpośrednio sięgających do elementów budowlanych (elewacja, rynna, dach), a następnie na redukcji pozostałej części korony w celu zachowania statyki.
W przypadku konieczności poprawy warunków świetlnych w lokalach, cięcia polegają dodatkowo na rozrzedzeniu korony i obniżeniu wierzchołka, a w uzasadnionych przypadkach wyprowadzeniu korony na boki.

Literatura:

 • M. Siewniak, Mały przewodnik cięcia drzew, krzewów i pnączy ozdobnych dla właścicieli, zarządców nieruchomości, służb miejskich i innych wykonawców prac pielęgnacyjnych. Na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, 2008 r.
 • Z. Haber, P. Urbański, Kształtowanie Terenów Zieleni z Elementami Ekologii. AR Poznań 2005 r.

Właściciel terenu przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów – niezależnie od terminu ich wykonywania – powinien ustalić, czy znajdują się tam gatunki objęte ochroną. W przypadku wątpliwości można skorzystać z pomocy np. botanika czy zoologa lub innej osoby, która potrafi zweryfikować stan faktyczny.

Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, pomiędzy 1 marca, a 15 października, jeżeli w koronach drzew i krzewów znajdują się gniazda ptasie, nie należy wykonywać cięć w ich okresie lęgowym.

Dla poszczególnych gatunków ptaków okres ten przypada w różnych okresach, np.:

 • dla bielików trwa od stycznia do lipca,
 • dla wróbli – od lutego/marca do sierpnia,
 • dla jerzyków – od maja do sierpnia.

W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk, jaj oraz form młodocianych ptaków.

Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków i lęgów ptasich, dokonujący lub zlecający prace, w wyniku których naruszone zostaną powyższe nakazy, pociągnięty zostanie do odpowiedzialności karnej.

Literatura:

 • M. Siewniak, Mały przewodnik cięcia drzew, krzewów i pnączy ozdobnych dla właścicieli, zarządców nieruchomości, służb miejskich i innych wykonawców prac pielęgnacyjnych. Na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, 2008 r.
 • Z. Haber, P. Urbański, Kształtowanie Terenów Zieleni z Elementami Ekologii. AR Poznań 2005 r.

Procedura wycinki drzew

 1. Aby wyciąć drzewo lub krzew znajdujący się na terenie administrowanym przez ZGN Wola, wymagane jest uzyskanie przez Zakład zgody w formie decyzji administracyjnej – art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2018 poz. 142). Zgodę taką wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
  • Obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej wymagany jest dla gatunków chronionych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska:
  • Konieczność uzyskania decyzji dotyczy:
   • krzewów rosnących w skupisku, których powierzchnia przekracza 25m2,
   • drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
    • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
    • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
    • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. Wniosek o wycinkę złożony może być na podstawie zgłoszenia otrzymanego od mieszkańców lub administratorów terenu. Może on być efektem przeglądów dendrologicznych, wniosków indywidualnych, zgłoszeń losowych itp. Wniosek jest do pobrania na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Procedura 5.54. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów)

Wskazane we wniosku drzewa poddane zostają komisyjnej kwalifikacji, której dokonuje komisja z udziałem pracownika Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 1. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę ZGN Wola wystawia zlecenie wycinki drzewa.
 2. W decyzji, poza dokładnym wskazaniem lokalizacji, podana jest także ilość oraz gatunkowa lista nasadzeń zastępczych (w przypadku, gdy nakaz taki wynika z decyzji administracyjnej).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2306)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody  (Dz.U. 2018 poz. 142)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249)