Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych należy do podstawowych zadań własnych gminy, która na zasadach i w wypadkach przewidzianych w prawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

 • Artykuł

  Możesz odpracować niezapłacony czynsz. Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, masz trudną sytuację życiową i zaległości w opłatach za czynsz, możesz odpracować swoje długi. Jak skorzystać? Należy złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy, w której się mieszka wraz z opinią Ośrodka Pomocy Społecznej Uzgodnić prace i podpisać porozumienie Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu Jakie prace można...

 • Artykuł

  Informacja uzupełniająca do zawieranych porozumień ratalnych i o odroczenie terminu płatności oraz aneksów do tych porozumień.

 • Artykuł

  Rada m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. przyjęła uchwałę nr XIII/295/2019 w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.06.2019r., poz. 7500)

 • Artykuł

  Harmonogram wprowadzenia zmian w organizacji ruchu oraz przyjmowania wniosków o wydanie identyfikatorów. ETAP I Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu: styczeń 2021 r. Termin przyjmowania wniosków o wydanie identyfikatora: od 01 grudnia 2020 r. ul. Smocza 4, al. Jana Pawła II 43A i 45A, ul. Nowolipie 16, 18, 18A, 18B, 20, 20A, 22 i 22A oraz ul. Nowolipki 19, 19A i 19B (działki ewidencyjne nr 44/1, 44/2, 44/4, 44/5 i 62 z obrębu 6-02-07) Budynki: Smocza 4, Jana Pawła II 43A i...