Dzierżawa

Dzierżawą nieruchomości m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zajmuje się Dział Dzierżawy Gruntów.

Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procedury związanej z dzierżawą nieruchomości lub sposobu przygotowania dokumentacji, pracownicy Działu Dzierżawy Gruntów służą Państwu pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dział Dzierżawy Gruntów
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70 | 01-225 Warszawa
tel.: 22 49 58 432
e-mail: dzierzawy@zgnwola.waw.pl

Często zadawane pytania

Nie. Złożenie wniosku nie podlega opłatom.

Nie. Wynajem kontenera bądź worka na gruz leży po stronie Dzierżawcy. Zakład nie prowadzi działalności związanej z wynajmem kontenerów oraz worków.

Wniosek o dzierżawę nieruchomości można złożyć osobiście w siedzibie Zakładu przy ul. J. Bema 70 w Warszawie, przesłać pocztą tradycyjną na adres Zakładu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@zgnwola.waw.pl.

Minimalne stawki czynszu dzierżawnego są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. zmienionego zarządzeniem nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2018 r. Wysokość czynszu dzierżawnego jest zależna od celu dzierżawy oraz powierzchni dzierżawionego gruntu. Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

Wniosek o udostępnienie stanowiska do handlu obwoźnego można złożyć maksymalnie na sześć miesięcy przed planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jak załatwić sprawę krok po kroku

Grunty m.st. Warszawy, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, udostępniane są w formie umowy dzierżawy. Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia jest realizowana zgodnie z zarządzeniem nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn.zm.)

Linki pomocne do ustalenia danych ewidencyjnych gruntu:

Linki i pliki pomocne do ustalenia zarządcy drogi:

 • Zajęcie pasa drogowego (brak linku???)
 • Wykaz dróg gminnych zarządzanych przez Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy – PDF (stan na 01.01.2018 r.) (brak pliku???)
 • Wykaz dróg wewnętrznych zarządzanych przez Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy -  Wola – PDF (stan na 01.01.2018 r.) (brak pliku???)
 • Wykaz dróg gminnych niebędących w zarządzie Dzielnicy Wola – PDF (brak pliku???)
 • Zarząd Dróg Miejskich

Pod numerem telefonu 22 4958432 upewnisz się, czy grunt, którym jesteś zainteresowany, jest administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie zgodnie ze wzorem.
 2. Odbitkę z zasadniczej mapy miasta z zaznaczeniem obszaru będącego przedmiotem wniosku (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy).
  Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.
 3. Uchwałę o wyborze Zarządu i uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
 4. NIP, REGON/PESEL
 5. Opcjonalnie oświadczenie o zamiarze korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).
  Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70 | 01-225 Warszawa
tel.: 22 49 58 432 | email: dzierzawy@zgnwola.waw.pl

Termin odpowiedzi:

Informacja o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku będzie przekazana po uzyskaniu stosownych opinii potwierdzających możliwość udostępnienia gruntu m.st. Warszawy w formie umowy dzierżawy.

 1. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Przed zawarciem umowy dzierżawy na okres powyżej 3 miesięcy, przygotowywany jest i podawany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 3. Gdy z wnioskiem o dzierżawę gruntu zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca nieruchomości m.st. Warszawy wydzierżawia się na podstawie przetargu (konkursu ofert).
 4. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto uwzględniające cele dzierżawy zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. z późn. zm.
 5. Stawki czynszu mogą być aktualizowane raz w roku.
 6. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wydzierżawiającego wynikających z umowy, dzierżawca może być zobowiązany do wpłacenia kaucji pieniężnej i/lub poddania się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Sposób zabezpieczenia umowy zależy od rodzaju umowy i celu dzierżawy.
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 5. Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela nieruchomości jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn.zm.).