Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Zakładu Gospodarownia Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Dariusz Nowak-Nova
 • E-mail: dnowak@zgnwola.waw.pl
 • Telefon: +48224958100

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna

 • Siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy znajdują się w pięciu lokalizacjach:
  1. Siedziba główna, 01-225 Warszawa, ul. Gen. J. Bema 70,
  2. Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 33,
  3. Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, 01-118 Warszawa, ul. Wawelberga 15,
  4. Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, 01-019 Warszawa, ul. Nowolipki 16,
  5. Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, 00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30.
 • Siedziby Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców są niedostępne architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Obsługa prowadzona jest w Punkcie Obsługi Mieszkańców znajdującym się w siedzibie głównej Zakładu.
 • Do budynku siedziby głównej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 01-225 Warszawa, ul. Gen. J. Bema 70 prowadzą dwa wejścia. Wejście dla gości znajduje się na ul. Szymczaka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu.
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (istnieje możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). Przed wejściem znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby.
 • Przed wejściem dla gości oraz na parterze znajdują udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych w postaci specjalnych oznaczeń tj. linii naprowadzających oraz wypukłych elementów umieszczonych powyżej poziomu posadzki. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Przed wejściem na korytarz, po lewej stronie umieszczona jest tablica informacyjna zawierająca dane kontaktowe do poszczególnych komórek Zakładu.
 • Obsługa interesanta prowadzona jest w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się na parterze budynku.
 • W budynku nie ma windy. W przypadku konieczności dotarcia interesanta do właściwej komórki Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze.
 • Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem, przy wejściu od ul. Szymczaka, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ono na wprost wejścia dla Interesantów. Dodatkowo, przy ul. Gen. J. Bema, wyznaczone jest także miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ono przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Kasprzaka. To miejsce parkingowe jest w odległości około 30 metrów od drzwi wejściowych dla gości.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • We wszystkich punktach obsługi Mieszkańców, działających w siedzibach ZGN Wola, znajdują się przenośne pętle indukcyjne. Aby skorzystać z urządzenia podczas wizyty w Zakładzie, wystarczy ustawić na ten czas aparat słuchowy na program indukcyjny oraz poinformować pracownika o potrzebie korzystania z takiego urządzenia. Osoby, nie posiadające aparatu słuchowego, mogą skorzystać ze słuchawki zamontowanej przy urządzeniu.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Informacja dla osób niesłyszących".


Aplikacje mobilne

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nie udostępnia aplikacji mobilnych.