Czym się zajmujemy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. Działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/1015/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych Wola” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy”

Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa Statut stanowiący załącznik do ww. uchwały. Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny, który zatwierdzany jest przez Dyrektora, w uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy, po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Siedziba ZGN Wola mieści się w Warszawie przy ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu funkcjonują cztery Terenowe Zespoły Obsługi Mieszkańców. Realizowane przez nie zadania to przede wszystkim administrowanie zasobem komunalnym oraz bezpośrednia i bieżąca obsługa mieszkańców i użytkowników lokali, w zakresie terytorialnym.

  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, z siedzibą w Warszawie, przy ul. E. Ciołka 33, 01-445 Warszawa
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, z siedzibą w Warszawie, przy ul. H. Wawelberga 15, 01-118 Warszawa
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowolipki 16, 01-019 Warszawa
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 28/30, 00-896 Warszawa

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Dane osobowe

Inspektorem Ochrony Danych w  Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest Pan Grzegorz Zieliński.

Kontakt: iod@zgnwola.waw.pl

Adres poczty mailowej iod@zgnwola.waw.pl służy wyłącznie do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych. Wszelka inna korespondencja kierowana na ten adres pozostanie bez odpowiedzi.

Poniżej zamieszczamy, w postaci plików do pobrania, klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Klauzule informacyjne dla osób fizycznych ubiegających się o zamówienie publiczne, umieszczone będą każdorazowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu lub konkursie, dokumentacji postępowania lub w regulaminie konkursu.