null

Żytnia 64, istniejący pawilon handlowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Żytnia 64

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów 

Część działki ew. nr 32/2

z obrębu 6-03-14

Księga wieczysta

WA4M/00449463/7

Powierzchnia nieruchomości

16,50 m2 

Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy 

Przeznaczenie nieruchomości 

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa, w jednostce terenowej 9A NW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszczalne: teren usług. Zgodnie z rysunkiem ww. planu miejscowego przedmiotowe pawilony handlowe podlegają tymczasowemu zagospodarowaniu. Jednocześnie zgodnie z § 14 tekstu ww. planu miejscowego cyt.: „dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem”.

Termin dzierżawy

od 1 listopada 2022 r.

do 31 października 2025 r.

Wysokość czynszu                 

Stawki miesięczne 2022 r.: 

510,51 zł netto - ryczałt miesięczny za grunt o powierzchni  do 20 m2pod obiekt handlowy

510,51  netto miesięcznie 
+ podatek od towarów i usług VAT 

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie