null

Żytnia 48, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Żytnia 48
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Część działki ew. nr 84/9 z obrębu 6-03-11
Księga wieczysta WA4M/00407322/1
Powierzchnia nieruchomości 16,30 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa 
Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa, w jednostce terenowej 11B MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa wielorodzinna z usługami
Termin dzierżawy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
Wysokość czynszu stawka miesięczna 2023 r.: 0,11 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu na miejsce do zbierania odpadów 1,79 zł netto miesięcznie +  podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2023), do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024), do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie