null

Złota 62 miejsce do gromadzenia odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Złota 62

 

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów 

Część działki ew. nr 44/13

z obrębu 6-01-08

 

Nr KW

WA4M/00281280/4

Powierzchnia nieruchomości


45,75 m2  miejsce do gromadzenia odpadów.

 

 

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do gromadzenia odpadów.

Termin dzierżawy

od 1 września 2022 r.

do 31 sierpnia 2025 r.

Przeznaczenie nieruchomości

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r. 
0,10 netto za 1 m2 dzierżawionego gruntu – miejsce do gromadzeniaodpadów.

 

4,58 zł netto miesięcznie 

+ podatek od towarów i usług VAT.

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
(za rok 2022),

do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023),

do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024),

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025).

 

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie