null

Wolska 111, warstwa docieplenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Wolska 111

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów 

Część działki ew. nr 76/9

z obrębu 6-07-13

Księga wieczysta

WA4M/00441427/7

Powierzchnia nieruchomości

5,55 m2

Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na pod warstwę docieplenia ściany budynku

Przeznaczenie nieruchomości 

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło, w jednostce terenowej 29.MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa wielorodzinna

Termin dzierżawy

od 1 października 2022 r.

do 30 września 2025 r.

Wysokość czynszu                 

Stawki miesięczne 2022 r.: 

2,13 zł netto za 1 m2 gruntu  pod warstwę docieplenia

11,82  netto miesięcznie 
+ podatek od towarów i usług VAT 

 

Termin wnoszenia czynszu

10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (za rok 2022),

do 10.01.2023r. ( za 2023 r.),

do 10.01.2024r. ( za 2024 r.),

do 10.01.2025r. ( za 2025 r.)

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie