null

Twarda 62A, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Twarda 62A
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działki ew. nr 83/28 z obrębu 6-01-07
Nr KW  WA4M/00311460/0
Powierzchnia nieruchomości 225,00 m2 
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej
Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r.
Wysokość czynszu: Stawka ryczałt miesięczny 2022 r.: 0,01 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu  2,25 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2022), do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023), do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024), do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie