null

Towarowa 30 - z przeznaczeniem na zaplecze budowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Towarowa 30

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 9/15 z obrębu 6-01-03

Nr Kw.

WA4M/00192116/3

Powierzchnia nieruchomości

55,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rej. ul. Towarowej,
w jednostce terenowej 2.4a U-B(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: usługi biurowe

Termin dzierżawy

od 01 marca 2024 r.

do 01 stycznia 2025 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.: 5,28 zł za 1 m2 zaplecza budowy,

290,40 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe do 10 dnia danego miesiąca.

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie