null

Syreny 8 i 14, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny  8 i 14 
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Część działek ew. nr 100 i 133 z obrębu 6-03-18.
Nr KW  WA4M/00317892/9, WA4M/00317893/6
Powierzchnia nieruchomości 259,97 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe
Przeznaczenie nieruchomości Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r.
Wysokość czynszu: stawka miesięczna netto 2022 r. :708,29 zł  ryczałt za grunt o powierzchni do 200 m2 i 2,89 zł netto – za każdy  1 m2 powyżej 200 m2 – obiekty magazynowe 876,21 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT 
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżaw Gruntów (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie