null

Syreny 32, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 32
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 64 obrębu 6-03-10
Nr KW  WA4M/00439020/7
Powierzchnia nieruchomości 28,00 m2 
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów, altana śmietnikowa
Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa, w jednostce terenowej 13A MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszczalne: teren usług.
Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r.
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2022 r. 0,10 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu 2,80 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2022), do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023), do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024), do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie