null

Sokołowska 5CF, garaż wybudowany ze środków własnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Sokołowska 5CF

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów 

Działka ew. nr 148 z obrębu 6-03-18

Nr Kw. 

WA4M/00151421/5

Powierzchnia nieruchomości

18,00 m2

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Działka znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Termin dzierżawy

od 1 listopada 2022 r. 

do 31 października 2025 r. 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r.: 4,27 zł netto miesięcznie za 1 m2 przeznaczeniem pod garaż

76,86 zł netto miesięcznie 

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie