null

Smocza 11, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Smocza 11
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04
Księga wieczysta Brak księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości 15,04 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów - na istniejącą altanę śmietnikową
Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r.
Wysokość czynszu stawka miesięczna 2022 r.: 0,10 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu na altanę śmietnikową 1,50 zł netto miesięcznie +  podatek od towarów i usług VAT* w przypadku dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (komunikat Prezesa GUS w październiku 2022 r.), czynsz zostanie zwaloryzowany od 1 stycznia 2023 r.
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2022), do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023),do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024), do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie