null

Prymasa Tysiąclecia 139A, garaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Prymasa Tys. 139A

 

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów 

Działka ew. 44 z obrębu 6-06-10

 

Nr KW

WA4M/00346891/4

 

Powierzchnia nieruchomości

19,00 m2

 

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Nieruchomość przeznaczona na garaż   

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Park Moczydło. Jednostka terenowa 20.MW.Przeznaczenie zabudowa wielorodzinna z usługami

 

Termin dzierżawy

01.10.2022 r. do 30.09.2025

 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r. 4,27 zł netto za 1 m 2

81,13  netto miesięcznie plus podatek VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kolejne wpłaty  do 10-tego każdego  miesiąca.

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Dodatkowe informacje

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajduje się naniesienie, którego miasto nie jest właścicielem (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa

Sprawę prowadzi

DZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY  (22) 49 58 445

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie