null

Program Restrukturyzacji zadłużenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. przyjęła uchwałę nr XIII/295/2019 w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.06.2019r., poz. 7500)

Kto może skorzystać

Do Programu Restrukturyzacji mogą przystąpić pełnoletnie osoby, które mają trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne); które już nie mieszkają w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle mają niespłacone zadłużenie za to mieszkanie; a także pełnoletnie osoby, które odpowiadają solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach.

Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

Do Programu Restrukturyzacji mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadały zadłużenie na dzień 31.12.2018,
 • złożą w ZGN Wola wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie do dnia 29.06.2021,
 • podpiszą z ZGN Wola umowę restrukturyzacji zadłużenia.

Do restrukturyzacji mogą przystąpić również osoby, których zadłużenie na dzień 31.12.2018 jest objęte umową ratalną lub umową o odroczeniu terminu płatności, a wówczas w zależności od wyboru wariantu restrukturyzacji uzyskają umorzenie 40% lub 60% dotychczas niespłaconej wartości tych umów.

Formy restrukturyzacji

Zależnie od sytuacji lub decyzji dłużnika istnieją dwie formy restrukturyzacji:

 • spłata jednorazowa 40% zadłużenia i umorzenie 60% zadłużenia,
 • spłata w ratach 60% zadłużenia i umorzenie 40% zadłużenia.

Korzyści z udziału

Dodatkowe korzyści z udziału w Programie Restrukturyzacji:

 • już od dnia złożenia wniosku wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę;
 • po zawarciu umowy zawieszenie prowadzonej przez komornika egzekucji pieniężnej;
 • po zawarciu umowy zawieszenie postępowania o eksmisję z lokalu – po uprzednim okazaniu w Dziale Windykacji ZGN Wola kopii złożonego wniosku o ponowny najem w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. „Solidarności” 90.
 • po zawarciu umowy i realizowaniu jej przez co najmniej 3 miesiące możliwość ubiegania się w ww. Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola o przywrócenie umowy najmu lokalu (o ile powodem wypowiedzenia poprzedniej umowy było zadłużenie lokalu).
 • dłużnicy solidarni (współlokatorzy) po spłaceniu 60% tzw. swojej części długu uzyskują zwolnienie z pozostałej części długu.
  Przykład: 1 rodzic i 2 dzieci odpowiadają solidarnie za zadłużenie w wysokości 9.000 zł. Na każde z ww. dzieci przypadać będzie dług 3.000 zł (9.000 : 3) i każde po spłaceniu 60% tego swojego długu, tj. 1.800 zł, zostanie zwolnione z konieczności udziału w spłacie reszty długu. Każde z tych dzieci zatem poprzez spłatę 1.800 zł, czyli 20% całości długu, uzyskuje zwolnienie od spłaty reszty długu, tj. 7.200 zł, czyli z 80% ciążącego na każdym z nich długu solidarnego w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • dziedziczenie umowy – w przypadku śmierci dłużnika – jego spadkobiercy w terminie do 12 m-cy od daty śmierci dłużnika mogą złożyć wniosek o kontynuowanie umowy restrukturyzacyjnej zawartej ze zmarłym dłużnikiem.

Składanie wniosku

Formularz wniosku o restrukturyzację zadłużenia dostępny jest:

 • na stronie internetowej Zakładu pod adresem: www.zgnwola.waw.pl,
 • w siedzibie ZGN Wola pod adresem: ul. J.Bema 70, Dział Windykacji oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców ZGN Wola (Ciołka 33, Nowolipki 16, Ogrodowa 28/30, Wawelberga 15).

Wypełniony wniosek można złożyć:

 • osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibach ZGN Wola, w których można pobrać formularze,
 • przesyłając skan wypełnionego wniosku e-mailem na adres: kancelaria@zgnwola.waw.pl.

Dodatkowe informacje

Zadzwoń na numer: 723 247 386 lub wyślij na ten numer sms-a lub wyślij na adres: kancelaria@zgnwola.waw.pl e-maila o treści: imię, nazwisko, adres lokalu, tel. kontaktowy + hasło „restrukturyzacja” w temacie wiadomości. Odpiszemy lub oddzwonimy, pomożemy, odpowiemy na pytania, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji

Załączniki: