null

Płocka 43, warstwa docieplenia ścian budynku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Płocka 43

 

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 68/3, 68/4, 68/5 obrębu 6-03-14

Nr KW

WA4M/00449412/5

 

Powierzchnia nieruchomości

23,08 m2

 

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem pod docieplenie ścian budynku

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się  na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa, w jednostce terenowej 3A MW(U) dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa wielorodzinna z usługami

 

Termin dzierżawy

od 1 listopada 2022 r. 

do 31 października 2025 r.

 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r. 
2,13 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu

49,16  netto miesięcznie 

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
(za rok 2022)

do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023)

do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku 
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie