null

Płocka 39, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na kwietniki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Płocka 39
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Część działki ew. nr 23/5 z obrębu 6-03-18
Nr Kw.  WA4M/00441602/8
Powierzchnia nieruchomości 3,00 m2 kwietniki
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na kwietniki
Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Termin dzierżawy od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2019 r.: 1,51 zł za 1 m2 - kwietniki 4,53 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2019), do dnia 10 stycznia 2020 roku (za rok 2020), do dnia 10 stycznia 2021 roku (za rok 2021), do dnia 10 stycznia 2022 roku (za rok 2022)
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie