null

Pawia 36, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na pomieszczenie do zbierania odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pawia 36
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04
Księga wieczysta Brak księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości 9,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa zabudowana, z przeznaczeniem na pomieszczenie do zbierania odpadów
Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r.
Wysokość czynszu stawka miesięczna 2022 r.: 7,42 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu z przeznaczeniem na pomieszczenie do zbierania odpadów 66,78 zł netto miesięcznie +  podatek od towarów i usług VAT* w przypadku dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (komunikat Prezesa GUS w październiku 2022 r.), czynsz zostanie zwaloryzowany od 1 stycznia 2023 r.
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz kolejne płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie