null

Ostroroga 25, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na parking

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. J. Ostroroga 25
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Działka ew. nr 19 z obrębu 6-03-08
Nr Kw.  WA4M/00423115/5
Powierzchnia nieruchomości 732,00 m2 
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na parking
Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa, w jednostce terenowej 23F MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne teren: usług.
Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. 
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2022 r.: 3,58 zł za 1m2 dzierżawionego gruntu na parking  2620,56 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT 
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Pozostałe do 10 dnia danego miesiąca.
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie