null

Olbrachta 15, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na garaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Olbrachta 15
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Działka ew. 33  z obrębu 6-07-08
Nr KW  WA4M/00411935/2
Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż   
Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta. Jednostka terenowa 41a MW(U). Przeznaczenie zabudowa wielorodzinna z usługami
Termin dzierżawy 3 lata
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2022 r.  4,27 zł netto za 1 m2 81,13 zł netto miesięcznie plus podatek VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kolejne wpłaty  do 10-tego  każdego  miesiąca.
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Dodatkowe informacje Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajduje się naniesienie, którego miasto nie jest właścicielem (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)
Sprawę prowadzi Dział Prawno-Organizacyjny (22) 49 58 445

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie