null

Okopowa 29A, rusztowania, pas komunikacyjny i zaplecze budowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Okopowa 29A

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów 

Część działki ew. nr 43

z obrębu 6-03-13

Księga wieczysta

WA4M/00431457/3

Powierzchnia nieruchomości

114,00 m2

Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem pod rusztowania (25,00 m2), pas komunikacyjny (50,00 m2) oraz zaplecze budowy (39,00 m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Okopowej, w jednostce terenowej 3.7.a MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa wielorodzinna z usługami

Termin dzierżawy

od 1 grudnia 2022 r.

do 31 sierpnia 2023 r.

Wysokość czynszu                 stawka miesięczna 2022 r.:

2,15 zł za m2 dzierżawionego gruntu
pod rusztowania i zaplecze budowy oraz stawka miesięczna 2022 r.: 0,21 zł zam2 dzierżawionego gruntu pod pas komunikacyjny 

 

148,10 zł netto miesięcznie 

 +  podatek od towarów i usług VAT

* w przypadku dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (komunikat Prezesa GUS w październiku 2022 r.), czynsz zostanie zwaloryzowany od 1 stycznia 2023 r.

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz kolejne płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie