null

Ogrodowa 55, Informator konkursowy, parking

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ogrodowa 55
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Działka ew. 28 z obrębu 6-01-01
Powierzchnia nieruchomości 759,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na parking 
1.  Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (pismo znak: UD-XVII-WAiB-U.6845.237.2022.IPA z dnia 27 maja 2022 r.), opiniuje pozytywnie dzierżawę z przeznaczeniem na parking do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.  Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego netto* wynosi :  3,58 zł/m2
3.  Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie wadium w wysokości 
3342,18 zł , przelewem na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: 56 1030 1508 0000 0005 5088 2043. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wysokość wadium stanowi wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego brutto, w odniesieniu do wywoławczej stawki czynszu.
4.  Warunki konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu ofert.
5.  Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Informatorem Konkursowym, dostępnym na stronie internetowej  www.zgnwola.waw.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać  w Dziale Dzierżawy Gruntów, pod nr tel.: 22 49 58 432, w terminie od  8 listopada  2022  r.   od godz. 8.00 do 22 listopada 2022 r. do godz. 14 00 .
6.  Zainteresowani proszeni są o składanie wypełnionych i podpisanych przez uprawnione osoby pisemnych ofert (druk oferty z wymaganymi załącznikami) w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach formatu A4, ostemplowanych bądź podpisanych w miejscu zaklejenia w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ulicy Bema 70, w kancelarii na parterze, w terminie od 8 listopada 2022 r. od godz. 8.00 do 22 listopada 2022 r. do godz. 14 00 . z dopiskiem:

„Oferta na dzierżawę gruntu położonego w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55,
z przeznaczeniem na parking”

7.  Oferty muszą zawierać komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu ofert.
8.  Oferty niespełniające wymogów konkursu zostaną odrzucone.
9.  Otwarcie konkursu ofert i jego część jawna odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 11 30   w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ul. Bema 70 w Warszawie, sala konferencyjna, parter budynku.
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie