null

Obozowa 80, ogródek gastronomiczny, dojścia i dojazd

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Obozowa 80

 

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów 

Działka ew. nr 194/1

z obrębu 6-06-04

 

Nr KW

WA4M/00477401/0

Powierzchnia nieruchomości


108,12 m2

 

 

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa niezabudowana, z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny, zgodnie z opinią Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, pismo znak: AM-KM.6872.28.2021.ARA (2.ARA.AM-KM) z dnia 27 stycznia 2021 r.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Lasku na Kole, w jednostce terenowej 7 MW1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa wielorodzinna.

 

Termin dzierżawy

od 1 grudnia 2022 r.

do 30 listopada 2022 r.

 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r. 
-ryczałt miesięczny 708,29 zł netto za grunt o pow. do 200,00 m2
- 2,16 netto za 1 m2 dojście i dojazd

708,29 zł netto za miesiące kwiecień - październik

 +  podatek od towarów i usług VAT

233,54 zł netto za miesiące listopad - marzec

 +  podatek od towarów i usług VAT

 

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz kolejne płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca.

 

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie