null

Nowolipki 27, klimatyzator

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Nowolipki 27

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów 

Części działki ew. nr 36 z obrębu

6-02-06

Nr Kw. 

WA4M/00234335/1

Powierzchnia nieruchomości

1,00 m2

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem 
na klimatyzator

Przeznaczenie nieruchomości

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Termin dzierżawy

od 1 grudnia 2022 r. 

do 30 listopada 2025 r. 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczny 2022 r. : 2,13 zł za każdy m2 dzierżawionego gruntu 

2,13 zł netto miesięcznie 

+ podatek od towarów i usług VAT 

 

Termin wnoszenia czynszu

Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2022)do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023)

do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2022 roku (za rok 2025)

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

za trzy kwartały w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie