null

Nowolipie 31 - z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Nowolipie 31

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Cześć działki ew. nr 95/8 z obrębu 6-02-07

Nr KW

WA4M/0436334/0

Powierzchnia nieruchomości

20,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany
ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Zgodnie z obwieszczeniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzja z 20 grudnia 2023 r.
w sprawie wpisu układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Osiedla Muranów Południowy w Warszawie, w granicach określonych przebiegiem ulic: aleja „Solidarności”, ulica Generała Władysława Andersa, ulica Nowolipie, ulica Ludwika Zamenhofa, ulica Dzielna, ulica Józefa Bellottiego, ulica Wolność, ulica Żytnia, ulica Żelazna (do skrzyżowania z aleją „Solidarności”), stała się ostateczna. Wszystkie inwestycje realizowane na ww. terenie wymagają uprzedniego uzyskania przez inwestora (a nie w ramach uzgodnienia dokonywanego przez WAiB) decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na wykonanie robót budowlanych oraz co najmniej dokonania zgłoszenia, także w odniesieniu do robót, które nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Termin dzierżawy

od 1 marca 2024 r.

do 28 lutego 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.
5,23 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu

104,60 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni od dnia podpisania umowy

Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Dodatkowe informacje

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez
m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie