null

Łucka 10 - z przeznaczeniem na zaplecze do prowadzenia prac zabezpieczających i budowlanych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Łucka 10

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Części działek ew. nr 56/1 i35

z obrębu 6-01-04

Księga wieczysta

WA4M/00200587/5

Powierzchnia nieruchomości

530,00 m2

Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze do prowadzenia prac zabezpieczających i budowlanych

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część północna A, w jednostce terenowej 14D UMW, dla której ustalono przeznaczenie: teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Termin dzierżawy

od 1 stycznia 2024 r.

do 30 czerwca 2024 r.

Wysokość czynszu                 stawka miesięczna 2024 r.:

5,28 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu
na zaplecze budowy

2798,40 zł netto miesięcznie

  +  podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz kolejne płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie