null

Leszno 32 - z przeznaczeniem na istniejący parking

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Leszno 32

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 15/2 z obrębu 6-03-16

Nr KW

WA4M/00396052/6

Powierzchnia nieruchomości

293,58 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący parking

Przeznaczenie nieruchomości

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa. Przedmiotowy grunt znajduje się w jednostce terenowej 7A MW(U)), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszczalne: teren z usługami.

Termin dzierżawy

od 1 stycznia 2024 r.

do 31 grudnia 2026 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna w 2024 r.
3,75 zł netto za 1 m2 gruntu

1100,93 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Informacje dodatkowe

Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej istotnych parametrów historycznego układu urbanistycznego w rejonie ul. Młynarskiej.

                  Sprawę prowadzi DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie