null

Karolkowa 55A, garaż ze środków własnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Karolkowa 55A

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów 

Działka ew. nr 125 z obrębu 6-03-16

Nr Kw. 

WA4M/00177555/1

Powierzchnia nieruchomości

19,00 m2

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Brak miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego

Termin dzierżawy

od 1 listopada 2022 r. 

do 31 października 2025 r. 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r.: 4,27 zł netto miesięcznie za 1 m2 przeznaczeniem pod garaż

81,13 zł netto miesięcznie 

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym 
do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 - 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie