null

Kaprys 4, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na zieleń oraz dojście do działki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Kaprys 4
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Część działki ew. nr 81 z obrębu 6-06-14
Nr Kw.  WA4M/00436800/8
Powierzchnia nieruchomości 35,00 m2 
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojście do działki 80 z obrębu 6-06-14
Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie Księcia Janusza. Przedmiotowy grunt znajduje się w  jednostce terenowej 11C MN(U) dla której plan ustalił przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy wielorodzinnej, dopuszczalne – teren usług
Termin dzierżawy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. 
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2023 r. 1 zł netto rocznie za 1 m2 35,00 zł netto rocznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2023), Kolejne wpłaty do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024), do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)
Zasady waloryzacji czynszu  Stawka roczna za 1 m2 stosowana wobec osób władających nieruchomościami gruntowymi położonymi na terenie dzielnicy Wola (sprawa uregulowana zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2577/2005 z dnia 13 lipca 2005r.) stawka nie podlega corocznej waloryzacji
Informacje dodatkowe Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie