null

J. Krysta - z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. J. Krysta

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 66/2 obrębu 6-07-03

Nr KW

WA4M/00441704/3

Powierzchnia nieruchomości

16,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów

Przeznaczenie nieruchomości

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta, w jednostce terenowej 33 MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.
0,12 netto za 1 m2 gruntu

1,92 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
(za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

do dnia 10 stycznia 2026 roku (za rok 2026)

do dnia 10 stycznia 2027 roku (za rok 2027)

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie