null

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dostępne metody wnioskowania:

  • pocztą tradycyjną na adres wskazany w zakładce Kontakt
  • osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Gen. Józefa Bema 70, Warszawa
  • pocztą elektroniczną na adres: informacja.publiczna@zgnwola.waw.pl
  • faksem na numer 22 6327242
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres /ZGNWola/SkrytkaESP

W przypadku wnioskowania o przetworzoną informację publiczną należy wykazać, iż jej pozyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej i innym wskazanym w niej podmiotom udostępniać informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią kategorie informacji wskazane w ustawie, np. informacje niejawne. 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, co oznacza, iż jeśli w systemie prawnym istnieje już tryb dostępu do danej informacji to stosuje się właśnie ten tryb, nie zaś przedmiotową ustawę, nawet jeśli tryb ten stawia wnioskodawcy dodatkowe wymogi.

Ogólne zasady udostępniania informacji o sprawach publicznych są sprecyzowane w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam też przykładowo jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

  • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
  • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
  • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
  • danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej;
  • majątku publicznym.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego jako „treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwaloną i podpisaną w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowaną do innego podmiotu lub złożona do akt”.

Na wniosek udostępnia się informację, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki: