null

Grzybowska róg al. Jana Pawła II, nieruchomość gruntowa z pzeznaczeniem na zaplecze budowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grzybowska róg al. Jana Pawła II
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Część działki ew. nr 90/7 z obrębu 6-01-05
Księga wieczysta WA4M/00301719/8
Powierzchnia nieruchomości 235,00 m2 
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy, na potrzeby wykonania zabezpieczenia sieci ciepłowniczej oraz utwardzenie terenu płytami betonowymi
Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej cz. północna A, w jednostce terenowej 2KD-Z droga zbiorcza
Termin dzierżawy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
Wysokość czynszu stawka miesięczna 2023 r.: 4,80 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu na zaplecze budowy 1128,00 zł netto miesięcznie +  podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz kolejne płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie