null

Grenady 3A, garaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Grenady 3A

 

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów 

Działka ew. 34 z obrębu 6-03-14 

 

Nr KW

WA4M/00385394/5

 

Powierzchnia nieruchomości

20,00 m2

 

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Nieruchomość przeznaczona na garaż

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa. Jednostka terenowa 9C.ZPp (U/KD-P).  Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej z placem zabaw. Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie                   i użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem”.   

 

Termin dzierżawy

01.10.2022 r. do 30.09.2025 

 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r. 4,27 zł netto za 1 m 2

85,40  netto miesięcznie plus podatek VAT 

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kolejne wpłaty  do 10-tego każdego  miesiąca.

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

Dodatkowe informacje

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajduje się naniesienie, którego miasto nie jest właścicielem (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa

Sprawę prowadzi

DZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY  (22) 49 58 445

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie