null

Górczewska 6, warstwa docieplenia ścian budynku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Górczewska 6

 

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 30/14 z obrębu 6-03-15

Nr KW

 

WA4M/00431784/4

 

 

Powierzchnia nieruchomości

2,80 m2

 

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem pod docieplenie ścian budynku

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa, w jednostce terenowej 6A MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami

 

Termin dzierżawy

od 1 grudnia 2022 r. 

do 30 listopada 2025 r.

 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r. 
2,13 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu

5,96 zł netto miesięcznie 

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
(za rok 2022)

do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023)

do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku 
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  

                 Sprawę prowadzi DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie