null

Działdowska 8, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Działdowska 8
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działek ew. nr 53/7 i 65 obrębu 6-03-19
Nr KW  WA4M/00437804/3
Powierzchnia nieruchomości 39,56 m2 w tym: 35,00 m2 – grunt pod altankę śmietnikową, 4,56 m2- dojście do altany
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów 
Przeznaczenie nieruchomości Brak planu zagospodarowania przestrzennego
Termin dzierżawy od 2 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r.
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2022 r. 0,10 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu na altanę śmietnikową oraz stawka miesięczna 2022 r. 2,16 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu na dojścia i dojazdy 13,35 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2022), do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023), do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024), do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie