null

DG.63.875.3.2022.MK Olbrachta 34, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy oraz parking

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 34
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Część działki ew. nr 78/3
i nr 78/4 z obrębu 6-07-02
Księga wieczysta WA4M/00431451/1
Powierzchnia nieruchomości 128,96 m2 w tym: 88,96 m2 - pawilon,
40 m2 - parking
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy oraz parking.
Przeznaczenie nieruchomości  Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu
ul. Olbrachta. Przedmiotowy grunt znajduje się
w jednostce terenowej 28a MW(U), dla której ustalono przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne: usługi.
Termin dzierżawy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
Wysokość czynszu
Stawki miesięczne 2023 r.:
ryczałt miesięczny 578,41 zł netto
za grunt o pow. do 20 m2;
24,08 zł netto /1 m2 - powyżej 20 m2, stawka 4,06 zł netto/1 m2 za parking
2401,37 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT 
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Informacje dodatkowe Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – pawilon handlowy wybudowany przez dotychczasowego posiadacza gruntu (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa). W opinii Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola dzierżawa z przeznaczeniem na pawilon handlowy wraz z dojściem znajduje się w miejscu projektowanego szpaleru drzew do nasadzeń. Jednocześnie według §12 pkt 1 tekstu ww. planu miejscowego cyt.: „Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustalonym
w planie dopuszcza się użytkowanie terenów
w sposób dotychczasowy”.
Sprawę prowadzi DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie