null

DG.63.794.2.2022.MP Miedziana 4, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Miedziana 4
Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów
Część działki ew. nr 59/1
z obrębu 6-01-07
Nr KW  WA4M/00179359/1
Powierzchnia nieruchomości 10,36 m2
Opis nieruchomości
(sposób zagospodarowania)
Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową 
Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Termin dzierżawy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2023 r. 0,11 netto
za 1 m2 dzierżawnego gruntu
1,14 zł netto miesięcznie
+ podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2023)
do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024)
do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie