null

Deotymy 45, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na garaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Deotymy 45
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Działka ew. nr 30 z obrębu 6-06-08
Nr Kw.  WA4M/00150122/2
Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza, w  jednostce terenowej 15A MW(U), dla której plan ustalił przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszczalne: teren usług.
Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. 
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2022 r.: 4,27 zł netto miesięcznie za 1 m2 z przeznaczeniem pod garaż 81,13 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT* w przypadku dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (komunikat Prezesa GUS w październiku 2022 r.), czynsz zostanie zwaloryzowany od 1 stycznia 2023 r.
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Informacje dodatkowe Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie