null

Boguszewska/J. Sowińskiego, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na plac zabaw

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Boguszewska i J. Sowińskiego
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Działki ew. nr 36 z obrębu 6-05-03
Nr KW  WA4M/00438828/4
Powierzchnia nieruchomości 569,00 m2 
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przeznaczeniem pod utworzenie placu zabaw dla dzieci.
Przeznaczenie nieruchomości Brak planu zagospodarowania.
Termin dzierżawy od 2 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r.
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2022 r. 1,44 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu, stawka miesięczna 2023 r. 1,63 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu 819,36 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz kolejne płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie