null

Księcia Janusza 32D – Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojścia i dojazdy do działki ewidencyjnej nr 27 z obrębu 6-06-14, będącej własnością Dzierżawcy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Księcia Janusza 32D

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Działka ew. nr 26 z obrębu 6-06-14

Nr Kw.

WA4M/00443457/0

Powierzchnia nieruchomości

40,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojścia i dojazdy do działki ewidencyjnej nr 27 z obrębu 6-06-14, będącej własnością Dzierżawcy

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza, w jednostce terenowej 11A MN(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne: usługi.

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka roczna 2024 r. : 1,00 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu

40,00 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                               

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni od dnia podpisania umowy

Kolejne wpłaty: do 10-tego stycznia każdego kolejnego roku obowiązywania umowy

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia –  ogrodzenie

(nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie