null

Antka Rozpylacza – Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Antka Rozpylacza

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Działka ew. nr 11 z obrębu 6-07-08

Nr Kw.

WA4M/00173767/2

Powierzchnia nieruchomości

19,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta, w  jednostce terenowej 42 MW (U), dla której plan ustalił przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne: usługi.

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.: 5,32 zł netto miesięcznie za 1 m2 przeznaczeniem pod garaż

101,08 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni od dnia podpisania umowy. Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym
do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż

(nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 – 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie