null

Niska 31F – Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż, wybudowany z środków własnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Niska 31F

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

działka ew. nr 34

z obrębu 6-02-02

Księga wieczysta

WA4M/00311515/1

Powierzchnia nieruchomości

19,00 m2

Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż, wybudowany z środków własnych

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Okopowej, w jednostce terenowej 1.2.c MW(U), dla której plan ustalił przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dzierżawa w sposób dotychczasowy do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu                

Stawka miesięczna netto 2024r.:

5,32 zł za 1 m2

101,08 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni od dnia podpisania umowy

Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Dodatkowe informacje

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia-garaż

(nakłady finansowane nie zostały poniesione przez
m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie