null

Żytnia 55 – Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Żytnia 55

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 30/14

z obrębu 6-03-15

Nr Kw.

WA4M/00486424/3

Powierzchnia nieruchomości

16,58 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce
do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynów, w jednostce terenowej 6A MW(U) dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne: usługi

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.
0,12 netto za 1 m2 gruntu

1,99 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

do 14 dni od dnia zawarcia umowy (za rok 2024)
do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

do dnia 10 stycznia 2026 roku (za rok 2026)

do dnia 10 stycznia 2027 roku (za rok 2027)

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z rysunkiem ww. planu miejscowego przedmiotowy grunt położony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej istotnych parametrów historycznego układu urbanistycznego zespołu osiedli Młynów, oznaczonej symbolem KZ-B(a), dla którego zgodnie z § 7pkt 3 plan ustalił obowiązek uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków wszelkich przekształceń istniejącego zagospodarowania.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie