null

Leszno 7 – Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów; istniejąca altana śmietnikowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Leszno 7

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 37 obrębu 6-03-17

Nr KW

WA4M/00346882/8

Powierzchnia nieruchomości

21,70 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa

Przeznaczenie nieruchomości

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej, w jednostce terenowej 1.3.f KDW, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: ulica wewnętrzna. Brak przeszkód do wydzierżawienia przedmiotowego terenu z przeznaczeniem na ww. cel do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.
0,12 netto za 1 m2 gruntu pod altanę śmietnikową 

2,60 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
(za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

do dnia 10 stycznia 2026 roku (za rok 2026)

do dnia 10 stycznia 2027 roku (za rok 2027)

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie