null

Młynarska 9 – Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy oraz dojście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Młynarska 9

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. 101 z obrębu 6-03-19

Nr KW

WA4M/00437652/2

Powierzchnia nieruchomości


Pawilon - 16,00 m2, dojście – 1,00 m2.

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy oraz dojście.

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość  jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej            i Płockiej Przedmiotowy grunt znajduje się w jednostce terenowej 29-MW-U, dla której plan ustalił przeznaczenie terenu: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, uzupełniająca – usługi. Przedmiotowy teren, według planu miejscowego, podlega tymczasowemu zagospodarowaniu.

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

Stawka miesięczna 2024 r.:

 636,25 zł netto ryczałt za grunt o pow. do 20 m2, 2,70 zł netto za 1 m2 dojścia i dojazdy.

638,95 zł netto miesięcznie

  +  podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca.

Zasady waloryzacji czynszu

 IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – pawilon handlowy ( nakłady finansowe nie zostały przeniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 46 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie