null

Syreny 8 i 14 – Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący magazyn, pomieszczenia biurowe, parking

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Syreny 8 i 14

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 100 i 133

z obrębu 6-03-18

Nr KW

WA4M/00317892/9

WA4M/00317893/6

Powierzchnia nieruchomości

390,44 m2 – magazyn

85,43 m2   – pomieszczenia biurowe

115,50 m2 – parking

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący magazyn, pomieszczenia biurowe, parking.

Przeznaczenie nieruchomości

Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej. Przedmiotowy grunt znajduje się w jednostce terenowej 18-ZP, z przeznaczeniem na tereny zieleni urządzonej i 16-MW-U z przeznaczeniem na zabudowę wielorodzinną  z usługami.

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia  2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

 (stawka miesięczna 2024 r.:

882,74 zł-ryczałt miesięczny grunt do   200 m2

3,49 zł za 1 m2 - grunt powyżej 200 m2

4,47 zł za 1 m2 - parking

2361,82 zł netto miesięcznie

  +  podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni od dnia podpisania umowy

Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

 IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 46 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie