null

Bolecha 88 – Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojazd i dojście do działki ewidencyjnej nr 25 z obrębu 6-06-04, będącej własnością Dzierżawcy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Bolecha 88

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Działka ew. nr 26 z obrębu 6-06-04

Nr Kw.

 WA4M/00436481/5

Powierzchnia nieruchomości

23,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojazd i dojście  do działki ewidencyjnej nr 25 z obrębu 6-06-04, będącej własnością Dzierżawcy

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lasku na Kole, w jednostce terenowej 4MN, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca bliźniacza, Dom Kultury na części działki ew. nr 130/2 z obrębu
6-06-04, dopuszczalne: usługi nieuciążliwe z zakresu administracji, kultury, sportu i rekreacji, biura, bankowość, handel, gastronomia.

Termin dzierżawy

od 1 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka roczna 2024 r. : 1,00 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu

23,00 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                               

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 14 dni  od dnia zawarcia umowy (za rok 2024)

do dnia 10-tego stycznia 2025 roku (za rok 2025)

do dnia 10-tego stycznia 2026 roku (za rok 2026)

do dnia 10-tego stycznia 2027 roku (za rok 2027)

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia –  ogrodzenie

(nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie