null

Tylna – Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Tylna

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

działka ew. nr 45

z obrębu 6-07-13

Księga wieczysta

WA4M/00128562/5

Powierzchnia nieruchomości

31,00 m2

Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło, w jednostce terenowej 30 MW, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne: usługi nieuciążliwe

Termin dzierżawy

od 11 marca 2024 r.

do 28 lutego 2027 r.

Wysokość czynszu                

Stawka miesięczna netto 2024r.:

5,32 zł za 1 m2

164,92 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Dodatkowe informacje

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia-garaż

(nakłady finansowane nie zostały poniesione przez
m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie